Giới thiệu khoa Kinh tế
27/08/2019 | 7259 lượt xem

Khoa Kinh tế được thành lập cùng với thời điểm thành lập Trường Đại học KT&QTKD

Địa chỉ Phòng 407 - 410 Nhà hiệu bộ của Trường 

Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

ĐT : 02083.647752 Email : Khoakinhte@tueba.edu.vn

Cơ cấu bộ máy tổ chức:

Khoa gồm có ban chủ nhiệm khoa và 6 bộ môn trực thuộc.

1. Ban Chủ nhiệm Khoa:

Trưởng khoa: TS. Bùi Nữ Hoàng Anh

Số điện thoại: 0979899037

Email: hoanganhkt@tueba.edu.vn

 

 

     Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Nhung                                                      Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Tiến Long

              Số điện thoại: 0984238716                                                                   Số điện thoại: 0912485659;   0965451656

        Email: nhung76qtkd@yahoo.com.vn                                                            Email: nguyentienlong@tueba.edu.vn

                                                                                                         

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng chính của Khoa hiện nay là đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách

3.  Đội ngũ cán bộ, giảng viên:

+ Tổng số CBGV: 64 người

           14  giảng viên học thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài

           07 giảng viên kiêm nhiệm

           56 giảng viên chính nhiệm trong khoa

           01 cán bộ văn phòng

           Có 16 giảng viên có trình độ Phó giáo sư, tiến sỹ, chiếm 25%

           Có 64/64 giảng viên có trình độ thạc sỹ trở lên, chiếm 100%

           Có 01 cán bộ, giảng viên có trình độ cử nhân, chiếm 1,5% (nhân viên văn phòng khoa)

           Nam: 16 người chiếm 25%

           Nữ:48 người chiếm 7%

4. Các bộ môn trực thuộc:

          - Bộ môn Kinh tế học

          - Bộ môn Thống kê - Kinh tế lượng

          - Bộ môn Kinh tế đầu tư

          - Bộ môn Kinh tế phát triển

          - Bộ môn Kinh tế y tế

          - Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5. Thông tin về ngành nghề, lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu

   5.1 Chuyên ngành đào tạo bậc đại học:

       1. Kinh tế Đầu tư

       2. Kinh tế Nông nghiệp và phát triển nông thôn

       3. Kinh tế Y tế

       4. Kinh tế Phát triển

5.2 Chuyên ngành đào tạo bậc sau đại học:

   + Trình độ Thạc sỹ

         Chuyên ngành: Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp

   + Trình độ Tiến sỹ

         Chuyên ngành: Tiến sỹ Kinh tế nông nghiệp

6. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học: nghiên cứu về lĩnh vực khoa học – xã hội – nhân văn.

Thùy Dung

Video