Danh mục đề tài cấp bộ
12/03/2017 | 3742 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHOA KINH TẾ                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP BỘ

STT

Mã số, tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

T.gian T.hiện

Số HĐ, Ngày, tháng, năm ký HĐ

Bẳt đầu

Kết thúc

 

CẤP BỘ NĂM 2013

 

 

 

 

1

Tái cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của vùng Đông bắc Việt Nam
B2013-TN06-01

TS. Nguyễn Tiến Long

2013

2014

Số 01/HĐ, ngày 10/6/2013

 

Video