Ban chủ nhiệm khoa
24/03/2017 | 2627 lượt xem

Ban chủ nhiệm khoa

TT

Họ và tên, chức danh, học vị

Chức vụ

Đại học

Thạc sỹ

Tiến sĩ

1

PGS. TS. Nguyễn Thị Gấm 
Tel: 0912.805.980  
EMail:ntgam @yahoo.com

Trưởng khoa

QL Kinh tế nông nghiệp – Việt Nam

Kinh doanh quốc tế - Hà Lan

Quản trị kinh doanh - Hàn Quốc

2

TS. Phạm Công Toàn
Tel: 0912.501.555
Email:  toanfcmkt@gmail.com

 

Phó khoa

Marketing – Việt Nam

Quản trị kinh doanh – Việt Nam

Marketing – Việt Nam

3

ThS. Phạm Thùy Linh
 Tel: 0988.251.275
EMail:phamlinh@gmail.com

 

Phó khoa

Kinh tế đối ngoại – Việt Nam

Kinh tế quốc tế - Anh Quốc

NCS – Việt Nam

 

Video