Thông báo Về việc kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2017 - hệ Đại học Chính quy
28/08/2017 | 1912 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
PHÒNG ĐÀO TẠO
Số:  192  /TB-ĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 21 tháng   8  năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2017 - hệ Đại học Chính quy

Căn cứ Quyết định số: 872/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh về việc quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số:1192/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh về kế hoạch xét tốt nghiệp trong năm học 2016-2017;

Nhà trường thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2017 cho sinh viên hệ Đại học chính quy và nhiệm vụ các đơn vị liên quan như sau:

*  Sinh viên các khóa nếu đủ điều kiện xét tốt nghiệp: nộp đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu trên Website Nhà trường) và 03 chứng chỉ: Ngoại ngữ, Tin học và Giáo dục quốc phòng (bản photo) tại Phòng 304 - Nhà hiệu bộ trước ngày 11/9/2017;

*  Các đơn vị liên quan hoàn thiện và kiểm tra điểm cho sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy trên hệ thống IU sinh viên trước ngày 25/8/2017;

* Các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ cho việc xét tốt nghiệp theo quy chế hiện hành và phản hồi bằng văn bản trước ngày 22/9/2017;

*   Thời gian dự kiến xét tốt nghiệp từ ngày: 25/9/2017 - 29/9/2017;

Nhà trường thông báo để sinh viên hệ đại học chính quy các khóa và các đơn vị liên quan được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- BCN các khoa;

- Đăng tải Website;

- Lưu ĐT.

KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

TS. Tạ Thị Than

 

Video