Chức năng, nhiệm vụ
30/03/2017 | 5426 lượt xem

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG QUẢN TRỊ - PHỤC VỤ

    1. Chức năng

 Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác quản trị thiết bị, quản lý tài sản, trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, sử dụng tiết kiệm hiệu quả điện nước phục vụ đào tạo và nghiên cứu. Triển khai công tác y tế và vệ sinh môi trường.

    2. Nhiệm vụ

  2.1. Công tác quản trị

- Quản lý đất đai của Trường đã được quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật;

- Xây dựng các đề án, dự án, phát triển cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng bằng các nguồn vốn huy động;

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật;

- Quản lý, bảo quản và khai thác tài sản của đơn vị, hướng dẫn các đơn vị trong Trường về kỹ thuật sử dụng trang thiết bị, tài sản phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học;

- Quản lý việc sử dụng, tiêu thụ điện, nước, thiết bị văn phòng và các tài sản khác của Trường phục vụ nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác hành chính của Trường;

- Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong tổ chức, giám sát thực hiện xây dựng cơ bản, sửa chữa nhỏ nhà làm việc, phòng học, phòng thực hành; phối hợp với các đơn vị liên quan trong đầu tư xây dựng cơ bản cho Trường theo đúng quy định hiện hành về công tác xây dựng;

- Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo các công tác về vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, độc hại, quản lý hệ thống chống sét, bão lụt, thiên tai, phòng chống thảm họa...

- Xây dựng và quản lý các công việc phục vụ dịch vụ công của Nhà trường như: vệ sinh nhiệm sở làm việc, giảng đường…, duy trì và tôn tạo vườn hoa, cây cảnh, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

  2.2. Công tác thiết bị vật tư

- Xây dựng kế hoạch sử dụng vật tư hàng năm, kế hoạch đầu tư thiết bị ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Trường;

- Quản lý tổ chức việc cung ứng và cấp phát các vật tư, thiết bị phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học;

- Xây dựng quy trình quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, bảo quản trang thiết bị dạy học, nghiên cứu khoa học và tổ chức thực hiện;

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc mua sắm, đấu thầu trang thiết bị theo đúng quy định hiện hành;

- Phối hợp cùng Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện công tác kiểm kê, thanh lý tài sản theo quy định hiện hành;

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực quản trị trang thiết bị;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

  2.3. Công tác y tế

- Tư vấn, xây dựng kế hoạch, lập và quản lý hồ sơ sức khoẻ, làm thủ tục về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cán bộ và sinh viên trong toàn trường;

- Tổ chức khám thường xuyên và khám bệnh định kỳ cho cán bộ và sinh viên. Phát hiện bệnh và có biện pháp điều trị kịp thời. Chăm lo sức khoẻ và chữa bệnh ban đầu cho cán bộ và sinh viên trong toàn trường. Giới thiệu bệnh nhân đi các tuyến điều trị khi bệnh nặng vượt quá khả năng chuyên môn và điều kiện kỹ thuật của Trạm;

- Phối hợp với bộ phận TCCB lập hồ sơ cán bộ viên chức ra giám định y khoa, xác nhận và cấp giấy nghỉ ốm cho bệnh nhân đúng chế độ;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan làm công tác kế hoạch hoá gia đình, chống tệ nạn xã hội;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.