Lịch công tác (Tuần 34)
02/10/2017 | 2537 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
       
       
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 21/8/2017 ĐẾN NGÀY 27/8/2017 (Tuần thứ 34)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 21/8/2017 14h00 P. họp A Họp nghiệm thu kỹ thuật công trình
Đơn nguyên 2 Giảng đường GK2
Đ/c Nguyễn Thanh Minh;
lãnh đạo và chuyên viên Phòng QT-PV,
các đơn vị: TVTK,TVGS,QLDA,thi công
Đ/c Minh Phòng QT-PV
Thứ 3  22/8/2017 7h30 P. họp A Họp thông qua kế hoạch cải tiến chất lượng
sau đánh giá ngoài cơ sở đào tạo
Hội đồng Tự đánh giá Nhà trường,
Trưởng và Thư ký các nhóm chuyên trách
Đ/c Huy Phòng KT&ĐBCLGD
7h30 P. họp số 1
ĐHTN
Hội nghị tập huấn công tác Pháp chế năm 2017 Các đ/c: Nguyễn Quang Huy,
Nguyễn Thị Thu Yến, Nguyễn Thị Hương
PGS. TS Trần Viết Khanh Ban Pháp chế
và Thi đua
8h30 P. họp A Họp thông qua báo cáo hoạt động
lấy ý kiến người học trước khi tốt nghiệp
đánh giá khóa học (K10)
Theo QĐ số 186/QĐ-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD ngày 6/3/2017 Đ/c Tài Phòng KT&ĐBCLGD
Thứ 4  23/8/2017 9h00 P. họp A Bảo vệ và đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở
cho NCS. Hồ Lương Xinh
Theo Quyết định Chủ tịch
Hội đồng
Phòng Đào tạo
15h00 P. họp A Họp giao chỉ lệnh huấn luyện dân quân tự vệ
năm 2017
BCH lực lượng tự vệ,
toàn thể cán bộ chiến sĩ trung đội tự vệ
Đ/c Huy Đ/c Thủy
Thứ 5 24/8/2017 9h00 P. họp A Họp Ban Chấp hành Đoàn thanh niên,
Hội sinh viên
BCH Đoàn thanh niên,
BCH Hội sinh viên
Đ/c Hoàng VP ĐTN
15h00 P. họp A Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo thông qua
đề án Ngoại ngữ, đề án đào tạo liên thông,
đề án thành lập trung tâm mới
Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đ/c Huy Phòng Đào tạo
Thứ 6 25/8/2017 7h30 Hội trường
Trung tâm
Học liệu
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai
thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm,
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII
Toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức
và người lao động Nhà trường
Đ/c Thiện Ban Tuyên giáo
Đảng ủy; VP ĐU
8h00 P. họp số 1
ĐHTN
Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo năm 2017 Các đ/c: Bùi Nữ Hoàng Anh,
Nguyễn Thị Gấm, Trần Lương Đức,
Phạm Minh Hoàng, Đỗ Đức Quang,
Trần Công Nghiệp, Hà Thị Kim Huế
BTG ĐU
ĐHTN
VP ĐU
14h00 P. họp A

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đ/c Thiện VP ĐU,
Phòng HC-TC
Thứ 7 26/8/2017            
Chủ nhật 27/8/2017            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Trần Quang Huy;
- Từ ngày 22/8 - 28/8/2017: Tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa năm học 2017-2018;
- Đề nghị các Ban xây dựng Đảng, các Chi bộ Phòng, Trung tâm nộp Báo cáo kết quả công tác tháng 7,8/2017; Phương hướng công tác tháng 9/2017 về văn phòng Đảng ủy trước 10h00 thứ 5 (ngày 24/8/2017);
- Đề nghị các đơn vị nộp Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 7,8/2017; Kế hoạch công tác tháng 9/2017 về bộ phận Trợ lý BGH trước 10h00 thứ 5 (ngày 24/8/2017);
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
       
       
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 21/8/2017 ĐẾN NGÀY 27/8/2017 (Tuần thứ 34)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 21/8/2017            
Thứ 3  22/8/2017 9h00 P. 409
Nhà
LV-NC
Nghiệm thu chuyên đề thuộc đề tài NCKH
cấp Đại học của Chủ nhiệm đề tài Hoàng Văn Hải
Theo Quyết định Chủ tịch HĐ Chủ nhiệm đề tài
14h00 P. 409
Nhà
LV-NC
Họp Ban Chi ủy Khoa Kinh tế Ban Chi ủy Khoa Kinh tế Đ/c
Hoàng Anh
Khoa Kinh tế
15h30 P. 409
Nhà
LV-NC
Họp Hội đồng Khoa học Khoa Kinh tế Hội đồng Khoa học Khoa Kinh tế Đ/c
Hoàng Anh
Khoa Kinh tế
Thứ 4  23/8/2017            
Thứ 5 24/8/2017 8h00 P. họp B
Bảo vệ chuyên đề 2
cho NCS Nguyễn Thị Mai Xuân
Hội đồng theo quyết định; Đại biểu mời;
BCN và lãnh đạo các Bộ môn của Khoa Quản lý - Luật KT, các PGS, TS,
các NCS và toàn thể CBGV quan tâm
Đ/c Long Trợ lý Khoa học & Đào tạo
Thứ 6 25/8/2017 14h00 P. họp B Họp phân loại đoàn viên LCĐ Phòng ban BCH LCĐ Phòng ban,
BCH các Chi đoàn trực thuộc
Đ/c Quân LCĐ Phòng ban
Thứ 7 26/8/2017            
Chủ nhật 27/8/2017            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh