Lịch công tác (Tuần 40)
02/10/2017 | 2585 lượt xem
 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN        
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 02/10/2017 ĐẾN NGÀY 08/10/2017 (Tuần thứ 40)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 02/10/2017 7h00 Sân phía trước Nhà
LV-NC
Chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ  Toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức
và người lao động (ký hợp đồng
từ 1 năm trở lên) của Nhà trường
BTC Ban Tuyên giáo
ĐU Trường,
Trợ lý BGH
14h00 P.họp A Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường lấy phiếu
tín nhiệm đối với nhân sự thực hiện quy trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức vụ
Phó Trưởng phòng và Giám đốc Trung tâm HTQT về ĐT&DH
Tổ công tác; BCH Đảng bộ; BGH; Chủ tịch Hội đồng Trường; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn TNCS HCM; Chủ tịch Hội CBB; Trưởng các Khoa, Phòng và Giám đốc TT TT-TV; Kế toán trưởng;
nhân sự được giới thiệu thực hiện quy trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại
Tổ công tác Tổ công tác;
Phòng HC-TC
14h00 P. họp B Họp Ban nữ công Trưởng ban nữ công các đơn vị Đ/c Tình VP CĐ
16h00 P. họp B Họp Ban Chấp hành Hội sinh viên BCH Hội sinh viên Đ/c Quang VP HSV
Thứ 3  03/10/2017 7h30 P. họp A Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đ/c Thiện Văn phòng
Đảng ủy
8h00 P. họp A Họp BCH Đảng bộ Trường: xây dựng
Nghị quyết Đảng ủy tháng 10/2017,
xây dựng Nghị quyết quý III/2017
Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đ/c Thiện Văn phòng
Đảng ủy
9h00 P. họp A Họp BCH Đảng bộ Trường lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; ra Nghị quyết về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Ban Chấp hành Đảng bộ Trường;
Đại diện Tổ công tác
Đ/c Thiện Văn phòng
Đảng ủy;
Tổ công tác
14h00 P. họp A Họp Giao ban công tác tháng 10/2017 Ban Giám hiệu;
lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm,
Viện NCKT Xanh;
 Trưởng các Đoàn thể thuộc Trường;
Kế toán trưởng
Đ/c Huy Phòng HC-TC
Thứ 4  04/10/2017 8h00 P. họp số 3 ĐHTN Họp bàn về công tác giải phóng
mặt bằng theo quy hoạch đã được phê duyệt,
rà soát điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp
với nguồn kinh phí được cấp
và Luật Đất đai năm 2013 
Các đ/c: Trần Quang Huy, Tạ Việt Anh Giám đốc ĐHTN ĐHTN
9h00 P. họp A Kiểm tra công tác giảng dạy,
học tập môn Lý luận Chính trị
Đoàn kiểm tra của Tỉnh;
đdlđ và cán bộ chuyên môn của ĐHTN;
Ban Giám hiệu Nhà trường;
Ban Tuyên giáo Đảng ủy;
đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể;
giảng viên Nguyễn Thị Nội
Đ/c Huy Ban Tuyên giáo
ĐU Trường
14h00 P. họp số 1
ĐHTN
Họp giao ban công tác Đoàn - Hội ĐHTN Các đ/c: Phạm Minh Hoàng,
Đỗ Đức Quang
ĐTN, HSV
ĐHTN
ĐTN, HSV
ĐHTN
14h30 P. họp A Mở thầu mua sắm thiết bị
phục vụ giảng dạy và học tập
Theo Quyết định Đ/c Huy Phòng QT-PV
Thứ 5 05/10/2017 7h30 P. họp B Chấm thi tốt nghiệp lớp TN15-LTKT Theo Quyết định Đ/c Huy Phòng Đào tạo
8h00
(cả ngày)
P. 101-GK1 Hội nghị công tác quản lý HSSV
nội trú và ngoại trú năm 2017
Khách mời; đ/c Trần Quang Huy;
đdlđ các Phòng: CT HSSV, QT-PV,
KH-TC; BCN các Khoa; Bí thư ĐTN;
Chủ tịch HSV; cán bộ làm công tác
QL nội-ngoại trú Phòng CT HSSV
Đ/c Huy Phòng CT HSSV
14h00 P. họp A Họp BCH Công đoàn mở rộng BCH Công đoàn Trường;
Các Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Đ/c Đức VP CĐ
Thứ 6 06/10/2017 14h00 P. họp A Họp xét học bổng khuyến khích học tập,
chế độ chính sách cho sinh viên
hệ chính quy học kỳ I năm học 2017 - 2018
Đ/c Trần Quang Huy;
đdlđ các Phòng: Đào tạo, CT HSSV,
KH-TC; BCN các Khoa; Bí thư ĐTN
Đ/c Huy Phòng CT HSSV
Thứ 7 07/10/2017            
Chủ nhật 08/10/2017            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Trần Quang Huy;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN        
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 02/9/2017 ĐẾN NGÀY 08/10/2017 (Tuần thứ 40)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 02/10/2017            
Thứ 3  03/10/2017 15h30 P. họp B Lễ kết nạp đảng viên mới Khoa QTKD Đại biểu mời;
toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa QTKD
Bí thư
 Chi bộ
Chi bộ Khoa QTKD
Thứ 4  04/10/2017 8h00 P. họp A Báo cáo tiến độ của các NCS Khoa Kế toán Đại diện Ban Giám hiệu;
đdlđ Phòng HC-TC; BCN Khoa
và toàn thể các NCS Khoa Kế toán
Đ/c Tuấn Các NCS
Thứ 5 05/10/2017 14h00 P. họp C Họp Chi bộ Khoa Ngân hàng - Tài chính Toàn thể đảng viên Khoa NH-TC Đ/c Thu VP Khoa NH-TC
15h00 P. họp C Họp Khoa Ngân hàng - Tài chính Toàn thể CBGV Khoa NH-TC Đ/c Thu VP Khoa NH-TC
16h30 P. họp C Triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài cơ sở đào tạo giai đoạn 2017 - 2022 của Khoa Ngân hàng - Tài chính theo QĐ 805/QĐ-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD Toàn thể CBGV Khoa NH-TC Đ/c Hậu Đ/c Lý
Thứ 6 06/10/2017 8h00 P. họp A Họp Chi bộ Khoa Kinh tế;
 Lễ kết nạp đảng viên mới
Đại biểu mời;
toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế
Đ/c
Hoàng Anh
Khoa Kinh tế
8h00 P. 211
Nhà
LV-NC
Họp Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng KH-TC Đ/c Trinh Phòng KH-TC
8h30 P. họp B Họp Ban Chủ nhiệm
Khoa Marketing, TM&DL
Ban Chủ nhiệm Khoa Marketing, TM&DL Đ/c Gấm Khoa Marketing, TM&DL
9h00 P. họp A Họp Khoa Kinh tế Toàn thể CBGV Khoa Kinh tế Đ/c
Hoàng Anh
Khoa Kinh tế
9h30 P. họp B Họp chi bộ Khoa Marketing, TM&DL Toàn thể đảng viên Chi bộ
Khoa Marketing, TM&DL
Đ/c Gấm Khoa Marketing, TM&DL
10h00 P. họp B Họp Khoa Marketing, TM&DL Toàn thể CBGV Khoa Marketing, TM&DL Đ/c Gấm Khoa Marketing, TM&DL
14h00 P. 101-GK1 Trao đổi phương pháp học tập tích cực
và hiệu quả cho sinh viên Khoa QTKD
Toàn thể CBGV và sinh viên Khoa QTKD BCN Khoa QTKD Khoa QTKD
14h00 P. họp B Lễ kết nạp Đảng viên
Chi bộ Phòng Quản trị - Phục vụ
Đại biểu mời; toàn thể Đảng viên
Chi bộ Phòng QT-PV
Đ/c
Việt Anh
Các đ/c:
Ngọc Mai,  Ngân
14h30 P. họp B Họp Chi bộ Phòng Quản trị - Phục vụ Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng QT-PV Đ/c
Việt Anh
Đ/c Ngân
15h00 P. họp B Họp Phòng Quản trị - Phục vụ Toàn thể CBVC Phòng QT-PV Đ/c
Việt Anh
Đ/c Hồng
Thứ 7 07/10/2017            
Chủ nhật 08/10/2017            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Bùi Đức Linh