Phân công nhiệm vụ
14/12/2016 | 6167 lượt xem

1. Tạ Việt Anh: Trưởng phòng

- Quản lý chung các hoạt động của Phòng.

- Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, tài chính.

- Chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng.

- Chỉ đạo công tác trang bị cơ sở vật chất.

- Chỉ đạo công tác y tế.

2. Trần Huy Ngọc

- Phụ trách các bộ phận: quản lý điện, nước; vệ sinh môi trường; phô tô copy.

- Chỉ đạo công tác sửa chữa thiết bị, công cụ dụng cụ;vệ sinh môi trường.

- Chỉ đạo công tác PCCC và CNCH.

- Chỉ đạo chấm công lao động cho cán bộ, viên chức.

- Chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

3. Đặng Thị Kim Mai

- Thủ kho: xuất nhập vật tư, thiết bị, tài sản vào kho của Nhà trường.

- Kiểm tra và mua sắm vật tư cho công tác vệ sinh môi trường.

- Theo dõi và thực hiện hồ sơ hợp đồng thuê khoán vệ sinh môi trường.

- Chấm công lao động cho cán bộ, người lao động.

- Phụ trách công tác công đoàn Phòng.

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng phân công.

4. Trịnh Thị Minh Hạnh

- Xây dựng hồ sơ mua sắm trang thiết bị, tài sản.

- Trang bị vật tư, văn phòng phẩm.

- Công tác lập kế hoạch, hồ sơ theo dõi thiết bị của Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng phân công.

5. Nguyễn Thị Hồng

- Quản lý hồ sơ thiết bị, tài sản trong toàn trường, điều chuyển tài sản, thiết bị.

- Kiểm tra, giám sát việc sửa chữa các thiết bị văn phòng phục vụ công tác chuyên môn của các Phòng, Khoa, Trung tâm.

- Kiểm kê và lập hồ sơ theo dõi, thực hiện thủ tục thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ của Nhà trường.

- Viết báo cáo, lập kế hoạch định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm của Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng phân công.

6. Nguyễn Sơn Lâm

- Trưởng bộ phận điện, nước.Triển khai công tác điện, nước tới cán bộ trong bộ phận.

- Theo dõi, kiểm tra, sửa chữa, thay thế các thiết bị điện tại Nhà Khu Hiệu bộ, Nhà bảo vệ, Nhà để xe cán bộ và sinh viên, khu Nhà ký túc xá và Giảng đường B.

- Triển khai công tác PCCC và CNCH.

- Ghi, báo cáo số điện hàng tháng trong khu KTX và Giảng đường B.

- Sửa chữa các thiết bị tại khu KTX và Gi���ng đường B.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng phân công.

7. Trần Văn Dũng

- Theo dõi, kiểm tra định kỳ các thiết bị nước sinh hoạt tại khu Nhà ký túc xá và giảng đường B.

- Sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị nước tại khu KTX, giảng đường B.

- Ghi, báo cáo số nước hàng tháng trong khu KTX, giảng đường B.

- Theo dõi hệ thống cây xanh, xác định phương án cắt tỉa cây đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

- Sửa chữa các thiết bị tại khu KTX và Giảng đường B.

- Triển khai công tác PCCC và CNCH.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng phân công.

8. Nguyễn Thái Sơn

- Theo dõi, kiểm tra định kỳ, sửa chữa,bảo dưỡng, thay thế các thiết bị nước tại khuHiệu bộ và khu giảng đường GK1, GK2.

- Kiểm tra, lắp đặt, sửa chữa các thiết bị liên lạc của Nhà trường.

- Sửa chữa các thiết bị tại khu Hiệu bộ và khu giảng đường GK1, GK2.

- Theo dõi công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai.

- Triển khai công tác PCCC và CNCH.

- Triển khai in biển chữ, bảng hiệu, phông chữ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng phân công.

9. Nguyễn Văn Hoàng

- Theo dõi, kiểm tra định kỳ, sửa chữa, thay thế các thiết bị máy tính, máy chiếu phục vụ giảng dạy tại giảng đường GK1, GK2, giảng đường B.

- Theo dõi, kiểm tra định kỳ, sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị điện tại giảng đường GK1, GK2.

- Quản lý, vận hành, sửa chữa hệ thống âm thanh, loa đài tại khu Hiệu bộ và giảng đường.

- Theo dõi, kiểm tra định kỳ hệ thống các điều hòa tại Nhà trường.

- Triển khai công tác PCCC và CNCH.

- Quản trị website của phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng phân công.

10. Tô Ngọc Tân

- Phụ trách theo dõi công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai.

- Xây dựng hồ sơ, theo dõi, kiểm tra công tác xây dựng cơ bản.

- Kiểm tra, lên kế hoạch sửa chữa nhà cửa, sân vườn, hàng rào …. tại tất cả các khu vực của Nhà trường.

- Triển khai công tác PCCC và CNCH.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng phân công.

11. Hoàng Lê Lệ

- Trạm trưởng Trạm Y tế: phụ trách chung công tác y tế, thực hiện và triển khai các hoạt động của Trạm Y tế.

- Khám bệnh, kê đơn và ra y lệnh điều trị bệnh tại Trạm Y tế.

- Triển khai, thực hiện công tác Bảo hiểm y tế tại trường học

- Lập kế hoạch, triển khai và thực hiện khám sức khoẻ cán bộ và sinh viên.

- Thanh quyết toán các nguồn thuốc khám chữa bệnh và các thanh quyết toán khác của Trạm Y tế.

- Khám cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Trạm Y tế.

- Đảm bảo thời gian làm việc và trực tại Trạm Y tế theo lịch. 

- Quản lý dự trù mua bổ xung trang thiết bị, Y dụng cụ Trạm y tế                                                                                                                                              

- Tổng hợp thống kê, báo cáo, tham mưu các hoạt động Trạm Y tế.

- Triển khai công tác PCCC và CNCH.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng phân công.

12. Nguyễn Thị Vân

- Khám bệnh, kê đơn điều trị theo ủy quyền của Bác sỹ.

- Sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Trạm Y tế.

- Nhập thuốc, kiểm kê thuốc và tổng hợp báo cáo thuốc KCB ngoại trú BHYT cán bộ, sinh viên theo quy định. 

- Cấp thuốc, nhập thuốc, kiểm kê thuốc, báo cáo, dự trù thuốc KCB ngoại trú BHYT sinh viên hàng tháng, quý theo quy định. 

- Hoàn tất thủ tục thanh quyết toán thuốc KCB ngoại trú BHYT sinh viên.

- Thực hiện kiểm tra vệ sinh môi trường GĐ GK1 theo lịch.

- Thực hiện khám sức khoẻ cán bộ và sinh viên.

- Đảm bảo thời gian làm việc và trực tại Trạm Y tế theo lịch. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng phân công.

13. Nguyễn Thị Ngân

- Thực hiện công tác điều dưỡng theo chỉ định Bác sỹ.

- Cấp thuốc, dự trù thuốc, kiểm kê, báo cáo thuốc KCB ngoại trú BHYT cán bộ hàng tháng, quý.

- Hoàn tất thủ tục thanh quyết toán thuốc KCB ngoại trú BHYT cán bộ.

- Sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Trạm Y tế.

- Kiểm tra vệ sinh môi trường khu Nhà điều hành theo lịch.

- Thủ tục quyết toán Bảo hiểm thân thể cán bộ.

- Thực hiện Khám sức khoẻ cán bộ và sinh viên.

- Đảm bảo thời gian làm việc và trực tại Trạm Y tế theo lịch. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng phân công.

14. Hà Thị Thủy Tiên

- Thực hiên công tác điều dưỡng tại Trạm Y tế.

- Sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Trạm Y tế.

- Quản lý thuốc chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho sinh viên: nhập thuốc, cấp thuốc, kiểm kê, báo cáo, dự trù theo quy định.

- Hoàn tất thủ tục để thanh quyết toán thuốc, trang thiết bị theo quỹ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho sinh viên.

- Thực hiện khám sức khoẻ cán bộ và sinh viên.

- Thực hiện kiểm tra, báo cáo vệ sinh môi trường nhà K9, K10 ký túc xá, phối hợp kiểm tra vệ sinh môi trường khu nhà điều hành, giảng đường.

- Đảm bảo thời gian làm việc và trực tại Trạm Y tế theo lịch. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng phân công.

15. Lương Thị Nguyệt

- Thực hiện công tác điều dưỡng theo chỉ định Bác sỹ.

- Sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Trạm Y tế.

- Vào sổ bệnh nhân tới khám chữa bệnh, chuyển tuyến.  

- Thực hiện kiểm tra, báo cáo vệ sinh môi trường nhà K7, K8 Ký túc xá , phối hợp kiểm tra công tác vệ sinh môi trường Giảng đường GK1,GK2.

- Quản lý tài sản, Y dụng cụ của Trạm Y tế. Quản lý sắp xếp hồ sơ sổ sách, công văn tại trạm.

- Thực hiện khám sức khoẻ cán bộ và sinh viên, tổng hợp, quản lý hồ sơ khám sức khỏe cho sinh viên.

- Đảm bảo thời gian làm việc và trực tại Trạm Y tế theo lịch. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng phân công.

16. Phạm Ly Hằng

- Khám bệnh kê đơn theo ủy quyền của Bác sỹ.

- Sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Trạm Y tế.

- Tổng hợp báo cáo, kiến nghị về công tác vệ sinh môi trường các khu vực Nhà điều hành, Giảng đường GK1, GK2, Ký túc xá.

- Kiểm kê các nguồn thuốc của Trạm Y tế.

- Thực hiện khám sức khoẻ cán bộ và sinh viên, tổng hợp, quản lý hồ sơ khám sức khỏe cán bộ

- Đảm bảo thời gian làm việc và trực tại Trạm Y tế theo lịch. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng phân công.

17. Nguyễn Thị Ngọc Mai

- Trực phôtô Nhà trường.

- Tổng hợp số liệu về lượng văn phòng phẩm phục vụ công tác phô tô.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng phân công.

18. Dương Thị Ngữ

- Trưởng bộ phận vệ sinh môi trường, triển khai công tác vệ sinh môi trường tới cán bộ trong bộ phận.

- Công tác vệ sinh môi trường khu vực phía bên trong Khu nhà Hiệu bộ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng phân công.

19. Nguyễn Thị Lài

- Công tác vệ sinh môi trường khu vực khuôn viên phía bên ngoài Khunhà làm việc - Nghiên cứu, khu vực Nhà xe, đường trục chính.

- Tưới cây khu vực sân vườn xung quanh khu Hiệu bộ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng phân công.

20. Vũ Thị Tuyết Lan

- Công tác vệ sinh môi trường khu vực phía bên trong Khu nhà Hiệu bộ.

- Tưới cây bên trong Nhà làm việc – Nghiên cứu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng phân công.

21. Phạm Khắc Dũng

- Đi học NCS tại Trung Quốc.

 

Bản phân công nhiệm vụ có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, văn bản này thay thế cho các văn bản có cùng nội dung đã ban hành./.