Văn bản QPPL của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
27/02/2017 | 6072 lượt xem

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu
văn bản

Ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản

(Click vào nội dung để tải về)

Thời điểm
có hiệu lực

I. Văn bản QPPL của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

1

Luật

số 09/2008/QH12

3/6/2008

Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà
nước

01/01/2009

2

Luật Đấu thầu

số 43/2013/QH13

26/10/2013

Luật Đấu thầu

01/7/2014

3

Nghị định

số 101/2005/NĐ-CP

03/8/2005

Nghị định của chính phủ về thẩm định giá

 

4

Nghị định

Số 52/2009/NĐ-CP

03/9/2009

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

20/7/2009

5

Nghị định

số 14/2014/NĐ-CP

26/2/2014

Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện

15/4/2014

6

Nghị định

số 63/2014/NĐ-CP

26/06/2014

Nghị định Chính phủ về việc quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

15/8/2014

7

Thông tư

số 17/2006/TT-BTC

13/3/2006

Hướng dẫn thực hiện Nghị định
số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá

 

8

Thông tư

số 245/2009/TT-BTC

31/12/2009

Quy định thực hiện một số nội dung
của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

14/02/2010

9

Thông tư

số 89/2010/TT-BTC

16/6/2010

Hướng dẫn chế độ báo cáo công
khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

sau 45 ngày
kể từ ngày ký

10

Thông tư

số 09/2012/TT-BTC

19/01/2012

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số
245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

15/3/2012

11

Thông tư

số 162/2014/TT-BTC

6/11/2014

Ban hành Chế độ quản lý, tính hao
mòn tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng NSNN

01/01/2015