Thông báo V/v thực hành tiết kiệm điện
28/02/2017 | 12429 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số…../TB-ĐHKT&QTKD-QTPV
V/việc thực hành tiết kiệm điện

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thái nguyên, ngày     tháng     năm 2016

Kính gửi:
- Lãnh đạo các đoàn thể;
- Lãnh đạo các đơn vị.

Căn cứ vào Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013;

Căn cứ thực tế sử dụng điện của Nhà trường trong thời gian qua.

Nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên, học viên, sinh viên thực hành tiết kiệm điện tại tất cả các khu vực của Nhà trường. Lãnh đạo các đơn vị quán triệt thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Sử dụng điện hợp lý an toàn, tiết kiệm điện, ngắt các thiết bị điện và nguồn điện trong phòng trước khi ra khỏi phòng làm việc.

2. Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt thiết bị chiếu sáng khi không cần thiết. Sử dụng điện bảo vệ để chiếu sáng hợp lý ở khu vực hành lang, đường đi.

3. Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật sự cần thiết và chỉ để ở chế độ làm mát từ 25oC trở lên. Dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng.

4. Tại các khu vực giảng đường cán bộ quản lý có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở việc sử dụng điện cho phù hợp và tiết kiệm, cán bộ trực giảng đường phải kiểm tra, tắt các thiết bị điện khi phòng học không sử dụng.

5. Nghiêm cấm sử dụng điện vào mục đích cá nhân (nấu nướng…) và tắt các thiết bị sử dụng điện không cần thiết vào các giờ cao điểm.

6. Các đơn vị khi đưa các thiết bị dùng điện có công suất lớn vào sử dụng cần báo cáo Nhà trường và bộ phận chuyên môn để có phương thức sử dụng hợp lý, hiệu quả.

7. Phòng Quản trị - Phục vụ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, giám sát sử dụng tiết kiệm điện.

Tất cả cán bộ viên chức, giảng viên, học viên, sinh viên phải thực hiện tốt việc sử dụng tiết kiệm điện. Đơn vị, cá nhân nào không thực hiện tốt, gây lãng phí, hoặc để xảy ra các sự cố về điện hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường.

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (b/c);
- Như trên (t/hiện);
- Lưu VT, QTPV.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Nguyễn Thanh Minh