Văn bản pháp quy của ĐHTN
14/12/2016 | 9614 lượt xem

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu
văn bản

Ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản

(Click vào nội dung để tải về)

Thời điểm
có hiệu lực

1

Quyết định

Số 1232/QĐ-ĐHTN

12/8/2014

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của
các cơ sở giáo dục đại học thành
viên thuộc ĐHTN về công tác quản
lý cơ sở vật chất

15/8/2014