Văn bản QPPL của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
14/12/2016 | 9833 lượt xem

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu
văn bản

Ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản

(Click vào nội dung để tải về)

Thời điểm
có hiệu lực

I. Văn bản QPPL của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

1

Luật

số 09/2008/QH12

03/6/2008

Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà
nước

01/01/2009

2

Luật Đấu thầu

số 43/2013/QH13

26/10/2013

Luật Đấu thầu

01/7/2014

3

Luật đất đai

số 45/2013/QH13

29/11/2013

Luật đất đai

01/7/2014

4

Luật xây dựng

số: 50/2014/QH13

18/6/2014

Luật xây dựng

01/01/2015

5

Nghị định

số 101/2005/NĐ-CP

03/8/2005

Nghị định của chính phủ về thẩm định giá

 

6

Nghị định

số 12/2009/NĐ-CP

12/2/2009

Nghị định về quản lý dự án đầu tư
xây dựng công trình

01/4/2009

7

Nghị định

Số 52/2009/NĐ-CP

03/9/2009

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

20/7/2009

8

Nghị định

số 83/2009/NĐ-CP

15/10/2009

Sửa đổi bổ sung một số điều Nghị
định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

01/12/2009

9

Nghị định

số 112/2009/NĐ-CP

14/12/2009

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
công trình

01/02/2010

10

Nghị định

số 48/2010/NĐ-CP

7/5/2010

Nghị định về hợp đồng trong hoạt
động xây dựng

01/7/2010

11

Nghị định

số 15/2013/NĐ-CP

6/02/2013

Nghị định của Chính phủ về quản lý
chất lượng công trình xây dựng

15/4/2013

12

Nghị định

số 14/2014/NĐ-CP

26/02/2014

Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện

15/4/2014

13

Nghị định

số 44/2014/NĐ-CP

15/5/2014

Nghị định của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

01/7/2014

14

Nghị định

số 43/2014/NĐ-CP

15/5/2014

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật đất đai

01/7/2014

15

Nghị định

số 63/2014/NĐ-CP

26/06/2014

Nghị định Chính phủ về việc quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

15/8/2014

16

Thông tư

số 17/2006/TT-BTC

13/3/2006

Hướng dẫn thực hiện Nghị định
số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá

 

17

Thông tư

số 03/2009/TT-BXD

26/03/2009

Thông tư của Bộ Xây dựng quy
định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

11/5/2009

18

Thông tư

số 245/2009/TT-BTC

31/12/2009

Quy định thực hiện một số nội dung
của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

14/02/2010

19

Thông tư

số 89/2010/TT-BTC

16/6/2010

Hướng dẫn chế độ báo cáo công
khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

sau 45 ngày
kể từ ngày ký

20

Thông tư

số 09/2011/TT-BXD

28/6/2011

Thông tư của của bộ xây dựng về
hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công  xây dựng công trình

15/8/2011

21

Thông tư

số 09/2012/TT-BTC

19/01/2012

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số
245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

15/3/2012

22

Thông tư

số 10/2013/TT-BXD

25/7/2013

Thông tư Quy định chi tiết một số
nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng

9/9/2013

23

Thông tư

số 13/2013/TT-BXD

15/08/2013

Quy định thẩm tra, thẩm định và phê
duyệt thiết kế xây dựng công trình

30/9/2013

24

Thông tư

số 08/2014/TT-BGDĐT

20/03/2014

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

05/5/2014

25

Thông tư

số 37/2014/TT-BTNMT

30/6/2014

Quy định chi tiết về bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

13/8/2014

26

Thông tư

số 162/2014/TT-BTC

6/11/2014

Ban hành Chế độ quản lý, tính hao
mòn tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng NSNN

01/01/2015

27

Quyết định

số 19/2006/QĐ/BTC

30/3/2006

Ban hành Chế độ kế toán hành
chính sự nghiệp

 

28

Quyết định

số 3634/QĐ-BGD&ĐT

23/8/2011

Ban hành Quy trình về trình, thẩm
định và phê duyệt các nội dung trong đấu thầu áp dụng cho các dự án thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

29

Quyết định

số 31/2014/QĐ-UBND

22/8/2014

Ban hành quy định thực hiện bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 

30

Quyết định

Số: 57/2014/QĐ-UBND

22/12/2014

Phê duyệt bảng giá đất giai đoạn
2015-2019 trên địa bàn tình Thái Nguyên

01/01/2015

31 Luật Số:15/2017/QH14 21/6/2017 Quản lý, sử dụng tài sản công 01/01/2018
32 Nghị định Số: 151/2017/NĐ-CP  26/12/2017  Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 01/01/2018
33 Thông tư Số: 144/2017/TT-BTC  29/12/2017  Hướng dẫn một số nội dụng của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 21/6/2017 của Chính phủ 15/02/2018
34 Thông tư Số: 58/2016/TT-BTC  29/03/2016 Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 16/05/2016