Văn bản QPPL về xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
27/02/2017 | 7473 lượt xem

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu
văn bản

Ngày, tháng, năm
ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản

(Click vào nội dung để tải về)

Thời điểm
có hiệu lực

I. Văn bản QPPL của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

1

Luật Đấu thầu

số 43/2013/QH13

26/10/2013

Luật Đấu thầu

01/7/2014

2

Luật đất đai

số 45/2013/QH13

29/11/2013

Luật đất đai

01/7/2014

3

Luật xây dựng

số: 50/2014/QH13

18/6/2014

Luật xây dựng

01/01/2015

4

Nghị định

số 12/2009/NĐ-CP

12/2/2009

Nghị định về quản lý dự án đầu tư
xây dựng công trình

01/4/2009

5

Nghị định

số 83/2009/NĐ-CP

15/10/2009

Sửa đổi bổ sung một số điều Nghị
định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

01/12/2009

6

Nghị định

số 112/2009/NĐ-CP

14/12/2009

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
công trình

01/02/2010

7

Nghị định

số 48/2010/NĐ-CP

7/5/2010

Nghị định về hợp đồng trong hoạt
động xây dựng

01/7/2010

8

Nghị định

số 15/2013/NĐ-CP

6/2/2013

Nghị định của Chính phủ về quản lý
chất lượng công trình xây dựng

15/4/2013

9

Nghị định

số 44/2014/NĐ-CP

15/5/2014

Nghị định của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

01/7/2014

10

Nghị định

số 43/2014/NĐ-CP

15/5/2014

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật đất đai

01/7/2014

11

Thông tư

số 03/2009/TT-BXD

26/03/2009

Thông tư của Bộ Xây dựng quy
định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

11/5/2009

12

Thông tư

số 09/2011/TT-BXD

28/6/2011

Thông tư của của bộ xây dựng về
hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công  xây dựng công trình

15/8/2011

13

Thông tư

số 10/2013/TT-BXD

25/7/2013

Thông tư Quy định chi tiết một số
nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng

9/9/2013

14

Thông tư

số 13/2013/TT-BXD

15/08/2013

Quy định thẩm tra, thẩm định và phê
duyệt thiết kế xây dựng công trình

30/9/2013

15

Thông tư

số 37/2014/TT-BTNMT

30/6/2014

Quy định chi tiết về bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

13/8/2014

16

Thông tư

số 162/2014/TT-BTC

6/11/2014

Ban hành Chế độ quản lý, tính hao
mòn tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng NSNN

01/01/2015

17

Quyết định

số 19/2006/QĐ/BTC

30/3/2006

Ban hành Chế độ kế toán hành
chính sự nghiệp

 

18

Quyết định

số 3634/QĐ-BGD&ĐT

23/8/2011

Ban hành Quy trình về trình, thẩm
định và phê duyệt các nội dung trong đấu thầu áp dụng cho các dự án thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

19

Quyết định

số 31/2014/QĐ-UBND

22/8/2014

Ban hành quy định thực hiện bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 

20

Quyết định

Số: 57/2014/QĐ-UBND

22/12/2014

Phê duyệt bảng giá đất giai đoạn
2015-2019 trên địa bàn tình Thái Nguyên

01/01/2015